Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Instituce EU hledaj idie, i pro Brusel 
Instituce EU hledaj idie, hlavn pro Brusel a Lucemburk.

Pokud by ml nkdo zjem, pihlky jsou oteven do 25. bezna (poledne). Vc v odkazech (anglicky, francouzsky, nmecky).

Budete-li se hlsit, hodn tst.

Radka


[ pidat koment ] ( 757 zobrazen )   |  souvisejc odkaz
Volba prezidenta na Zastupitelskm adu v Bruselu - 2. kolo 
ze strnek Velvyslanectv R v Belgii

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probhlo na Zastupitelskm adu esk republiky v Bruselu prvn kolo voleb prezidenta republiky. Voleb se zastnilo celkem 600 voli, z toho 385 oban bylo zapsno na zvltnm seznamu voli vedenm pi Z Brusel a 215 oban volilo na volisk prkaz. Brusel se tak stal - co do potu voli - nejvtm zvltnm volebnm okrskem v zahrani.

Volby probhly bez problm a jejich oficiln vsledky lze najt napklad na strnkch eskho statistickho adu (viz link):
http://www.volby.cz/pls/prez2013/pe36?xjazyk=CZ


Druh kolo volby prezidenta republiky se uskuten

dne 25. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a

dne 26. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.


Mstem konn druhho kola voleb je volebn mstnost na zastupitelskm ad esk republiky v Bruselu, na adrese Avenue Adolphe Buyl 150, 1050 Bruxelles - Ixelles, Belgie.

Hlasovn bude umonno volii, kter je zapsn ve zvltnm seznamu voli vedenm zdejm zastupitelskm adem.

Hlasovn bude dle umonno volii, kter pedlo volisk prkaz (viz ne).

Voli je povinen ped hlasovnm pedloit k prokzn totonosti a sttnho obanstv esk republiky platn cestovn, diplomatick nebo sluebn pas esk republiky anebo cestovn prkaz, nebo platn obansk prkaz ( 41, odst. 3 zkona o volb prezidenta republiky).

Voli obdr hlasovac lstky ve volebn mstnosti ve dnech voleb.

Volisk prkaz volii vyd obecn ad v mst jeho trvalho pobytu, v jeho stlm seznamu voli je zapsn. Voli me podat o vydn voliskho prkazu dost v listinn podob opatenou edn ovenm podpisem volie, dost v elektronick podob s uznvanm elektronickm podpisem nebo dost v elektronick podob prostednictvm datov schrnky, doruenou nejpozdji 18. ledna 2013 tomu, kdo stl seznam vede (tj. obecn ad v mst trvalho pobytu v R), nebo osobn do okamiku uzaven stlho seznamu, tj. 23. ledna 2013 do 16.00 hodin; obecn ad volisk prkaz ped osobn volii nebo osob, kter se proke plnou moc s ovenm podpisem volie dajcho o vydn voliskho prkazu, anebo jej volii zale.

Radka

[ pidat koment ] ( 998 zobrazen )   |  souvisejc odkaz
ptek a sobota - prezidentsk volby - kdy, kde, jak 
O Z N M E N o dob a mst konn volby prezidenta republiky

ze strnek Velvyslanectv R v Belgii


1. Volba prezidenta republiky se uskuten dne 11. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a dne 12. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.

Ppadn druh kolo volby prezidenta republiky se uskuten dne 25. ledna od 14:00 do 22:00 hodin a dne 26. ledna od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Mstem konn voleb je volebn mstnost na zastupitelskm ad esk republiky v Bruselu, na adrese Avenue Adolphe Buyl 150, 1050 Bruxelles - Ixelles, Belgie.

3. Hlasovn bude umonno volii, kter je zapsn ve zvltnm seznamu voli vedenm zdejm zastupitelskm adem.

4. Hlasovn bude dle umonno volii, kter pedlo volisk prkaz a proke svou totonost a sttn obanstv esk republiky (viz dle).

5. Voli je povinen ped hlasovnm pedloit k prokzn totonosti a sttnho obanstv esk republiky platn cestovn, diplomatick nebo sluebn pas esk republiky anebo cestovn prkaz, nebo platn obansk prkaz ( 41, odst. 3 zkona o volb prezidenta republiky).

6. Voli obdr hlasovac lstky ve volebn mstnosti ve dnech voleb.

astnou a zodpovdnou volbu,

Radka
[ komente: 6 ] ( 2019 zobrazen )   |  souvisejc odkaz
Uvejme v anglitin Czechia ? 
Pedstavujeme iniciativu esko / Czechia. Lbilo by se vm pouvn oznaen Czechia? Doufm, e se rozbhne zajmav diskuze :)

Radka


Uvejme v anglitin Czechia

Pokud mluvte anglicky, jist jste si ji vimli, e pro esko se bn pouv oznaen the Czech Republic. Jin oznaen, jako teba Czechia, se pouvaj zdka. Od roku 1997 vak existuje Obansk iniciativa esko / Czechia, kter se sna, aby se tento pomr obrtil, tedy aby se v anglitin pouval pojem Czechia vce ne the Czech Republic.

Pro dvat pednost slovu Czechia? Zde je sedm dvod:

1. Czechia je krat.

2. Drtiv vtina zem se v anglitin bn nazv svm zempisnm nzvem, nikoliv svm oficilnm oznaenm, kter uvd formu sttn moci. Napklad Polsko mlokodo ozna jako the Republic of Poland. Kad k prost Poland. Nikdo nemluv o the Kingdom of Denmark, ale cizinci i Dnov kaj Denmark. Kdy se dnsk premirka posad za stl pi jednn Rady v Bruselu, m ped sebou tabulku, na kter je napsno prost Denmark. Vtinou se k Germany, a jen obas a pi oficilnch pleitostech the Federal Republic of Germany.

3. Cizinci ani ei neum s "Czech Republic" zachzet: "I am going to
Czech". "Are you from Czech?" Dokonce: "Do you have the Czech Republic
(msto Czech) nationality"? Pokud to takhle pjde dl, meme se brzo dokat vraz jako "Do you have a Czech Republic wife?" To by snad nikdo nechtl.

4. Tm vechny jazyky maj krsn krtk slova pro nai krsnou dlouhou zemi.Tato oznaen se pouvaj vce ne pislun verze s "republikou":
etina - esko
sloventina - esko
chorvattina - eka
nmina - Tschechien
maartina - Csehorszg
francouztina - Tchquie
holandtina - Tsjechi
panltina - Chequia
italtina - Cechia
a v tomto vtu by se dalo dlouho pokraovat.

Poltina jednoslovn oznaen nem. Pouv Czechy, vedle oznaen Czechy waciwe, Morawy a lsk Czeski.

V anglitin se zatm mnohem vce pouv tkopdn the Czech Republic.

5. Slovo Czechia nen novm vynlezem. Pochz nejpozdji z roku 1634, ze spisu Pavla Strnskho Respublica Boiema. Jmno je t soust npisu na doln sti kazatelny v praskm kostele sv. Jakuba: Pietas Czechia dum posteris posuit. Ani v anglitin nejde o neologismus. O zemi Czechia, jako sousti eskoslovenska, psaly New York Times u v roce 1925.

6. Nkter slovnky obsahuj Czechia, napklad Oxford Reference i dict.cc.

7. Czechia je nejlep z jednoslovnch alternativ: Bohemia oznauje pouze echy, a Czechlands by psobilo dosti zvltn.

Clem sdruen esko/Czechia nen mnit eskou stavu ani pepisovat zkony i mezinrodn smlouvy. Nae motivy nejsou politick, nebo jako jednotlivci sympatizujeme s rznmi politickmi stranami. Motivy jsou jazykov-praktick. Obracme se na irokou veejnost i na politiky.

Pokud pracujete pro evropsk instituce, mete namtnout, e oficiln Pruka stylu dv pokyn pouvat vraz the Czech Republic. Kde je tedy vhodn pouvat Czechia?

Kdekoliv, kde je to snaz v komunikaci i v neoficilnm spoleenskm styku, teba v emailech, ale i v mdich, obchodu a ve sportu. Zak v zempisu a djepisu: "In Czechia" je lep ne "on the territory of todays Czech Republic."

Pokud mte zjem se stt podporovatelem, napite email na adresu czechia.initiative@gmail.com. Stanete se tak soust emailov diskusn skupiny.

Mete si i pidat do zpat osobnch email nsledujc:

---
I support CZECHIA as a short name for the Czech Republic.
Podporuji ESKO jako krtk nzev esk republiky.
http://www.czechia-initiative.com/

Dal informace naleznete zde:

Oficiln web: http://www.czechia-initiative.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Czechia/183105765093521
Prezentace: http://www.youtube.com/watch?v=RJyAidlfsvU

Czechia needs your help.

Vt Novotn


[ komente: 7 ] ( 6803 zobrazen )
VOLBA PREZIDENTA ESK REPUBLIKY 2013: PRAKTICK INFORMACE PRO HLASOVN V BELGII 
Informace Velvyslanectv esk republiky v Belgii - petitno z webovch strnek Velvyslanectv, s laskavm svolenm Konzulrnho oddlen


Volba prezidenta R se kon ve dnech 11. a 12. ledna 2013; ppadn druh kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Hlasovn pi volb prezidenta esk republiky mimo zem esk republiky probhne v Belgii na Velvyslanectv esk republiky v Bruselu.

Voliem pro volbu prezidenta esk republiky je sttn oban esk republiky, kter alespo druh den volby, tj. 12. ledna 2013, doshl vku nejmn 18 let. Ve druhm kole volby me volit i sttn oban esk republiky, kter alespo druh den druhho kola volby, tj. 26. ledna 2013, doshl vku 18 let.

Volebn mstnost bude na zem Belgie otevena v prostorch Velvyslanectv esk republiky v Bruselu (Av. Adolphe Buyl 150, 1050 Bruxelles-Ixelles) v ptek 11. 1. od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 12. 1. od 8:00 do 14:00 hod. Pro ppadn druh kolo volby bude volebn mstnost otevena v ptek 25. 1. od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 26. 1. od 8:00 do 14:00 hod.

Informace o podmnkch hlasovn vetn zpisu do zvltnho volebnho seznamu:

Hodlte-li se astnit voleb na naem velvyslanectv, mte dv monosti jak postupovat:

1) bt zapsn ve zvltnm seznamu voli vedenm Velvyslanectvm esk republiky v Bruselu

2) mt volisk prkaz vydan obecnm adem v mst Vaeho trvalho bydlit v esk republice, v jeho stlm seznamu voli jste zapsn.

Volii dlouhodob ijc v Belgii i Lucembursku mohou podat o zpis do zvltnho seznamu voli vedenho pi Velvyslanectv R v Bruselu, a to do 2. prosince 2012.Volii na krtkodob nvtv Belgie mohou na velvyslanectv R v Bruselu volit s voliskm prkazem vydanm v mst svho trvalho bydlit.

Zpis do zvltnho seznamu voli vedenho Velvyslanectvm esk republiky v Bruselu

dost o proveden zpisu do zvltnho seznamu voli (viz formul na strnkch Velvyslanectv) je mon podat na Velvyslanectv R v Bruselu osobn i psemn. Volii dlouhodob ijc v Lucembursku mohou dost podat i na Velvyslanectv R v Lucemburku.

dost mus bt doloena originlem, nebo ovenou kopi doklad potvrzujcch totonost, sttn obanstv R a bydlit na zem Belgickho krlovstv i Lucemburskho velkovvodstv. Je-li dost podvna psemn, nen nutn, aby podpis na dosti byl notsky oven.

Dokladem prokazujcm totonost se rozum:
- platn obansk prkaz R
- platn cestovn, diplomatick nebo sluebn pas R
- jin, i cizozemsk, doklad s fotografi adatele a s daji o jeho jmnu, pjmen a datu narozen

Dokladem prokazujcm sttn obanstv R se rozum:
- obansk prkaz R
- cestovn, diplomatick nebo sluebn pas R
- cestovn prkaz R

Dokladem prokazujcm bydlit se rozum edn doklad vydan orgnem sttu psobnosti pslunm k evidenci obyvatel, pop. k vydvn povolen k pobytu (tj. pobytov karta, identifikan karta, potvrzen pihlaovacho adu).

!!!POZOR!!! V ppad zpisu do zvltnho seznamu voli vedenho Velvyslanectvm R v Bruselu je voli automaticky vykrtnut ze stlho seznamu voli vedenho obecnm adem, v jeho zemnm obvodu m msto trvalho pobytu. Pokud by tedy tento voli chtl v budoucnu volit v jakchkoli volbch na zem esk republiky, je nutn podat Z Brusel o vykrtnut ze zvltnho seznamu voli. Z Brusel na zklad tto dosti vyd volii potvrzen o vykrtnut ze zvltnho seznamu voli, kter je nutn odevzdat pslunmu obecnmu adu v R.

V ppad, e jste ji na zvltnm seznamu voli vedeni a dolo u Vs ke zmn daj v dosti uvedench (nap. zmna pjmen v souvislosti s uzavenm manelstv i zmna kontaktnch daj), dme Vs o neprodlen informovn naeho konzulrnho oddlen.

Volisk prkaz

Pokud se voli zapsan na zvltnm seznamu voli nebude v dob konn prezidentskch voleb vyskytovat v zemnm obvodu velvyslanectv, je mon mu na zklad psemn dosti vydat volisk prkaz, na kter je potom oprvnn hlasovat v jakmkoliv zvltnm volebnm okrsku v zahrani a samozejm v jakmkoliv volebnm okrsku na zem esk republiky.

dost v listinn podob opaten edn ovenm podpisem volie, v elektronick podob s uznvanm elektronickm podpisem i v elektronick podob prostednictvm datov schrnky mus bt velvyslanectv doruena nejpozdji 7 dn pede dnem voleb, tj. 4 ledna 2013, pro druh kolo volby 18. ledna 2013; osobn podn dosti je mono uinit nejpozdji 9. ledna 2013 do 16:00 hod., pro druh kolo volby 23. ledna 2013 do 16:00 hod.

Velvyslanectv R v Bruselu volisk prkaz nejdve 15 dn pede dnem voleb, tj. 27. prosince 2012, ped osobn volii nebo osob, kter se proke plnou moc s ovenm podpisem volie dajcho o vydn voliskho prkazu, anebo jej volii zale.

Monost volit pi krtkodobm pobytu v zahrani

V ppad krtkodobho pobytu v zahrani je mono na velvyslanectv volit na volisk prkaz, kter volii vyd obecn ad v mst jeho trvalho pobytu, v jeho stlm seznamu voli je zapsn. Voli me podat o vydn voliskho prkazu ode dne vyhlen voleb, co bylo dne 3. jna 2012, a to dost v listinn podob opatenou edn ovenm podpisem volie, dost v elektronick podob s uznvanm elektronickm podpisem nebo dost v elektronick podob prostednictvm datov schrnky, doruenou nejpozdji 7 dn pede dnem voleb, tj. 4. ledna 2013, pro druh kolo volby 18. ledna 2013 tomu, kdo stl seznam vede, nebo osobn do okamiku uzaven stlho seznamu, tj. 9. ledna 2013 do 16.00 hodin, pro druh kolo volby 23. ledna 2013 do 16.00 hodin; obecn ad volisk prkaz nejdve 15 dn pede dnem voleb, tj. 27. prosince 2012, ped osobn volii nebo osob, kter se proke plnou moc s ovenm podpisem volie dajcho o vydn voliskho prkazu, anebo jej volii zale.

Podrobnj info na strnkch Velvyslanectv (viz souvisejc odkaz)

Radka[ pidat koment ] ( 2395 zobrazen )   |  souvisejc odkaz

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Dal> >>