Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

ptek 28. kvtna a sobota 29. kvtna 2010: Volby do Poslaneck snmovny Parlamentu esk republiky 
Informace pro obany esk republiky o podmnkch hlasovn ve volbch do Poslaneck snmovny Parlamentu esk republiky v zahrani

Volby do Poslaneck snmovny Parlamentu esk republiky vyhlsil prezident republiky svm rozhodnutm ze dne 5. nora 2010. Rozhodnut bylo publikovno ve Sbrce zkon pod slem 37/2010 Sb. dne 8. nora 2010, tento den je tak povaovn za den vyhlen voleb.

Volby do Poslaneck snmovny Parlamentu esk republiky se uskuten v ptek 28. kvtna a sobotu 29. kvtna 2010.

Podle platn prvn pravy vech druh voleb lze volit v zahrani pouze pi volbch do Poslaneck snmovny Parlamentu esk republiky (dle jen "Poslaneck snmovna"), a to na zastupitelskch a konzulrnch adech esk republiky, s vjimkou konzulrnch ad vedench honorrnmi konzulrnmi ednky (dle jen "zastupitelsk ad"), na zklad zkona . 247/1995 Sb., o volbch do Parlamentu esk republiky a o zmn a doplnn nkterch dalch zkon, ve znn pozdjch pedpis, (dle jen "zkon o volbch do Parlamentu").

Jestlie se bude voli v dob voleb do Poslaneck snmovny v roce 2010 zdrovat v zahrani, m dv monosti jak postupovat, odvisl do urit mry od charakteru svho pobytu, a to zda pjde o pobyt dlouhodob i krtkodob.

Pidlouhodobm pobytu v zahrani umouje 6 odst. 5 zkona . 247/1995 Sb., o volbch do Parlamentu esk republiky a o zmn a doplnn nkterch dalch zkon, ve znn pozdjch pedpis, (dle jen "zkon o volbch do Parlamentu"), zapsn do zvltnho seznamu voli vedenho zastupitelskm adem nebo konzulrnm adem esk republiky, s vjimkou konzulrnch ad vedench honorrnmi konzulrnmi ednky (dle jen "zastupitelsk ad") v mst pobytu. Na zklad ustanoven 6 odst. 5 zkona o volbch do Parlamentu vedou zvltn seznam voli zastupitelsk ady pro volie, kter m bydlit mimo zem esk republiky, a to na zklad jeho psemn dosti o zpis, doloen originlem, poppad ovenou kopi doklad potvrzujcch totonost adatele, jeho sttn obanstv esk republiky a bydlit v zemnm obvodu zastupitelskho adu, kde m bt zapsn do zvltnho seznamu, dost mus bt doruena nebo pedna zastupitelskmu adu nejpozdji 40 dn pede dnem voleb, co je 18. dubna 2010. Pro dost o zpis do zvltnho seznamu voli vedenho zastupitelskm adem nen dn pedepsan formul. V ppad, e bude voli zapsn ve zvltnm seznamu voli vedenm zastupitelskm adem v zahrani v mst svho pobytu, bude moci uplatnit sv volebn prvo pi volbch do Poslaneck snmovny ve volebn mstnosti zzen u tohoto zastupitelskho adu.

Pokud se voli nebude vyskytovat v dob voleb do Poslaneck snmovny v zemnm obvodu tohoto zastupitelskho adu, me mu tento ad vydat na zklad jeho dosti podle ustanoven 6a zkona o volbch do Parlament u volisk prkaz, na kter je potom oprvnn hlasovat v jakmkoliv zvltnm volebnm okrsku v zahrani a samozejm v jakmkoliv volebnm okrsku na zem esk republiky. Na zklad ustanoven 6a odst. 2 zkona o volbch do Parlamentu me voli podat o vydn voliskho prkazu ode dne vyhlen voleb, co bylo 8. nora 2010, a to psemnm podnm opatenm ovenm podpisem volie, doruenm nejpozdji 7 dn pede dnem voleb, tj. 21. kvtna 2010, tomu, kdo zvltn seznam vede, nebo osobn do okamiku uzaven zvltnho seznamu, tj. 26. kvtna 2010 do 16.00 hodin; zastupitelsk ad volisk prkaz nejdve 15 dn pede dnem voleb, tj. 13. kvtna 2010, ped osobn volii nebo osob, kter se proke plnou moc s ovenm podpisem volie dajcho o vydn voliskho prkazu, anebo jej volii zale.

Je teba upozornit na skutenost, e v ppad zpisu do zvltnho seznamu voli vedenho zastupitelskm adem v zahrani, bude tento voli automaticky vykrtnut ze stlho seznamu voli vedenho obecnm adem, v jeho zemnm obvodu m msto trvalho pobytu. Pokud by tento voli potom v budoucnu chtl volit na zem esk republiky, nap. pi volbch do zastupitelstev obc, kter se rovn budou konat v roce 2010, ale na podzim, bude nutn dat zastupitelsk ad o vykrtnut ze zvltnho seznamu voli. Tento zastupitelsk ad volii vyd o vykrtnut ze zvltnho seznamu voli potvrzen a toto potvrzen je nutn odevzdat pede dnem voleb obecnmu adu, v jeho zemnm obvodu m voli msto trvalho pobytu, nebo v den voleb okrskov volebn komisi, v jejm obvodu m msto trvalho pobytu (posledn uveden neplat v ppad voleb do Evropskho parlamentu; pi tchto volbch je nutn toto potvrzen pedat pede dnem voleb pmo obecnmu adu).

V ppad krtkodobho pobytu v zahrani, je vhodnj volit pi volbch do Poslaneck snmovny v zahrani na zastupitelskm ad na volisk prkaz, kter volii vyd na zklad ustanoven 6a zkona o volbch do Parlamentu obecn ad, v mst jeho trvalho pobytu, v jeho stlm seznamu voli je zapsn. Na zklad ustanoven 6a odst. 2 zkona o volbch do Parlamentu me voli podat o vydn voliskho prkazu ode dne vyhlen voleb, co bylo dne 8. nora 2010, a to psemnm podnm opatenm ovenm podpisem volie, doruenm nejpozdji 7 dn pede dnem voleb, tj. 21. kvtna 2010, tomu, kdo stl seznam vede, nebo osobn do okamiku uzaven stlho seznamu, tj. 26. kvtna 2010 do 16.00 hodin; obecn ad volisk prkaz nejdve 15 dn pede dnem voleb, tj. 13. kvtna 2010, ped osobn volii nebo osob, kter se proke plnou moc s ovenm popisem volie dajcho o vydn voliskho prkazu, anebo jej volii zale (ble na webov strnce Ministerstva vnitra R www.mvcr.cz).

Volisk prkaz vydv jak obecn ad, tak i zastupitelsk ad, zle jen na tom, u jakho adu je voli zapsn v seznamu voli. S voliskm prkazem lze pi volbch do Poslaneck snmovny hlasovat v jakmkoliv volebnm okrsku na zem esk republiky nebo jakmkoliv zvltnm volebnm okrsku v zahrani.

Seznam zastupitelskch ad, u kterch je mon podat dost o zpis do zvltnho seznamu voli nebo dost o volisk prkaz, vetn kontakt na n je k dispozici na internetovch strnkch Ministerstva zahraninch vc www.mzv.cz.

Podle ustanoven 19 odst. 3 a 4 zkona o volbch do Parlamentu, pi samotnm aktu hlasovn, voli po pchodu do volebn mstnosti proke svou totonost a sttn obanstv esk republiky platnm cestovnm, diplomatickm nebo sluebnm pasem esk republiky anebo cestovnm prkazem nebo platnm obanskm prkazem. Po zznamu ve vpisu ze stlho seznamu nebo zvltnho seznamu obdr od okrskov volebn komise (na zem esk republiky) nebo zvltn volebn komise (v zahrani) przdnou edn oblku a sadu hlasovacch lstk. Neproke-li voli svou totonost a sttn obanstv esk republiky, nebude mu hlasovn umonno. Voli, kter se dostavil do volebn mstnosti s voliskm prkazem, je povinen tento prkaz odevzdat okrskov volebn komisi nebo zvltn okrskov volebn komisi; ta jej pilo k vpisu ze zvltnho seznamu ( 19 odst. 5 zkona o volbch do Parlamentu).

Pokud si nejste jisti, zda jste v seznamu Z Brusel zapsni, kontaktujte telefonicky KO Brusel na sle 02 64189 41.

Na zklad ustanoven 27 zkona o volbch do Parlamentu Sttn volebn komise dne 12. nora 2010 urila losem Jihoesk kraj jako kraj, ktermu budou podazeny vechny zvltn volebn okrsky v zahrani. Z pedchozho vyplv, e vichni volii, kte budou volit v zahrani na zastupitelskch adech, budou volit kandidty z Jihoeskho volebnho kraje.

Pevzato z webovch strnek http://www.mzv.cz/brussels/cz/konzularn ... ci_ve.html s laskavm svolenm Konzulrnho oddlen Velvyslanectv esk republiky v Bruselu

Radka


[ pidat koment ] ( 1490 zobrazen )
esk obchod v Belgii? 
Dobry den,

mam dotaz, ktery tu jiz padl nekolikrat, je v Belgii nejaky cesky obchod ? Nehledam polsky obchod ale pouze cesky,

diky

Jindriska

[ komente: 4 ] ( 2060 zobrazen )
Ortoped v Bruselu ? 
Mte nkdo dobrou zkuenost s ortopedem v Bruselu i okol, hovocm anglicky? Zejmna pokud li i dti (hledm jej pro miminko kvuli kylm).

Dkuji za V tip.

Olga

[ pidat koment ] ( 1943 zobrazen )
nov konkurzy EPSO 
16.3. vyhlsila European Personnel Selection Office novou vlnu konkurz na pozice administrtor . Uzvrka pihlek je 15.4., ve 12.00.

Vce info zde: http://europa.eu/epso/apply/today/adm_en.htm


Ppadnm astnkm hodn tst,

Radka

[ pidat koment ] ( 1181 zobrazen )
Doporute kolku - WSL 
Dobr den,

me mi nkdo doporuit francouzskou kolku pro mou 4 letou dceru? V okol metra Gribaumont, ppadn v irm okol Woluve Saint Lambert .


Pokud v tto lokalit bydl i holika nebo kluk v podobnm vku, rdi se seznmme.

Dkuji

Martina

[ 1 koment ] ( 1508 zobrazen )

<< <Zpt | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Dal> >>