Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

VOLBA PREZIDENTA ESK REPUBLIKY 2013: PRAKTICK INFORMACE PRO HLASOVN V BELGII 
Informace Velvyslanectv esk republiky v Belgii - petitno z webovch strnek Velvyslanectv, s laskavm svolenm Konzulrnho oddlen


Volba prezidenta R se kon ve dnech 11. a 12. ledna 2013; ppadn druh kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Hlasovn pi volb prezidenta esk republiky mimo zem esk republiky probhne v Belgii na Velvyslanectv esk republiky v Bruselu.

Voliem pro volbu prezidenta esk republiky je sttn oban esk republiky, kter alespo druh den volby, tj. 12. ledna 2013, doshl vku nejmn 18 let. Ve druhm kole volby me volit i sttn oban esk republiky, kter alespo druh den druhho kola volby, tj. 26. ledna 2013, doshl vku 18 let.

Volebn mstnost bude na zem Belgie otevena v prostorch Velvyslanectv esk republiky v Bruselu (Av. Adolphe Buyl 150, 1050 Bruxelles-Ixelles) v ptek 11. 1. od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 12. 1. od 8:00 do 14:00 hod. Pro ppadn druh kolo volby bude volebn mstnost otevena v ptek 25. 1. od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 26. 1. od 8:00 do 14:00 hod.

Informace o podmnkch hlasovn vetn zpisu do zvltnho volebnho seznamu:

Hodlte-li se astnit voleb na naem velvyslanectv, mte dv monosti jak postupovat:

1) bt zapsn ve zvltnm seznamu voli vedenm Velvyslanectvm esk republiky v Bruselu

2) mt volisk prkaz vydan obecnm adem v mst Vaeho trvalho bydlit v esk republice, v jeho stlm seznamu voli jste zapsn.

Volii dlouhodob ijc v Belgii i Lucembursku mohou podat o zpis do zvltnho seznamu voli vedenho pi Velvyslanectv R v Bruselu, a to do 2. prosince 2012.Volii na krtkodob nvtv Belgie mohou na velvyslanectv R v Bruselu volit s voliskm prkazem vydanm v mst svho trvalho bydlit.

Zpis do zvltnho seznamu voli vedenho Velvyslanectvm esk republiky v Bruselu

dost o proveden zpisu do zvltnho seznamu voli (viz formul na strnkch Velvyslanectv) je mon podat na Velvyslanectv R v Bruselu osobn i psemn. Volii dlouhodob ijc v Lucembursku mohou dost podat i na Velvyslanectv R v Lucemburku.

dost mus bt doloena originlem, nebo ovenou kopi doklad potvrzujcch totonost, sttn obanstv R a bydlit na zem Belgickho krlovstv i Lucemburskho velkovvodstv. Je-li dost podvna psemn, nen nutn, aby podpis na dosti byl notsky oven.

Dokladem prokazujcm totonost se rozum:
- platn obansk prkaz R
- platn cestovn, diplomatick nebo sluebn pas R
- jin, i cizozemsk, doklad s fotografi adatele a s daji o jeho jmnu, pjmen a datu narozen

Dokladem prokazujcm sttn obanstv R se rozum:
- obansk prkaz R
- cestovn, diplomatick nebo sluebn pas R
- cestovn prkaz R

Dokladem prokazujcm bydlit se rozum edn doklad vydan orgnem sttu psobnosti pslunm k evidenci obyvatel, pop. k vydvn povolen k pobytu (tj. pobytov karta, identifikan karta, potvrzen pihlaovacho adu).

!!!POZOR!!! V ppad zpisu do zvltnho seznamu voli vedenho Velvyslanectvm R v Bruselu je voli automaticky vykrtnut ze stlho seznamu voli vedenho obecnm adem, v jeho zemnm obvodu m msto trvalho pobytu. Pokud by tedy tento voli chtl v budoucnu volit v jakchkoli volbch na zem esk republiky, je nutn podat Z Brusel o vykrtnut ze zvltnho seznamu voli. Z Brusel na zklad tto dosti vyd volii potvrzen o vykrtnut ze zvltnho seznamu voli, kter je nutn odevzdat pslunmu obecnmu adu v R.

V ppad, e jste ji na zvltnm seznamu voli vedeni a dolo u Vs ke zmn daj v dosti uvedench (nap. zmna pjmen v souvislosti s uzavenm manelstv i zmna kontaktnch daj), dme Vs o neprodlen informovn naeho konzulrnho oddlen.

Volisk prkaz

Pokud se voli zapsan na zvltnm seznamu voli nebude v dob konn prezidentskch voleb vyskytovat v zemnm obvodu velvyslanectv, je mon mu na zklad psemn dosti vydat volisk prkaz, na kter je potom oprvnn hlasovat v jakmkoliv zvltnm volebnm okrsku v zahrani a samozejm v jakmkoliv volebnm okrsku na zem esk republiky.

dost v listinn podob opaten edn ovenm podpisem volie, v elektronick podob s uznvanm elektronickm podpisem i v elektronick podob prostednictvm datov schrnky mus bt velvyslanectv doruena nejpozdji 7 dn pede dnem voleb, tj. 4 ledna 2013, pro druh kolo volby 18. ledna 2013; osobn podn dosti je mono uinit nejpozdji 9. ledna 2013 do 16:00 hod., pro druh kolo volby 23. ledna 2013 do 16:00 hod.

Velvyslanectv R v Bruselu volisk prkaz nejdve 15 dn pede dnem voleb, tj. 27. prosince 2012, ped osobn volii nebo osob, kter se proke plnou moc s ovenm podpisem volie dajcho o vydn voliskho prkazu, anebo jej volii zale.

Monost volit pi krtkodobm pobytu v zahrani

V ppad krtkodobho pobytu v zahrani je mono na velvyslanectv volit na volisk prkaz, kter volii vyd obecn ad v mst jeho trvalho pobytu, v jeho stlm seznamu voli je zapsn. Voli me podat o vydn voliskho prkazu ode dne vyhlen voleb, co bylo dne 3. jna 2012, a to dost v listinn podob opatenou edn ovenm podpisem volie, dost v elektronick podob s uznvanm elektronickm podpisem nebo dost v elektronick podob prostednictvm datov schrnky, doruenou nejpozdji 7 dn pede dnem voleb, tj. 4. ledna 2013, pro druh kolo volby 18. ledna 2013 tomu, kdo stl seznam vede, nebo osobn do okamiku uzaven stlho seznamu, tj. 9. ledna 2013 do 16.00 hodin, pro druh kolo volby 23. ledna 2013 do 16.00 hodin; obecn ad volisk prkaz nejdve 15 dn pede dnem voleb, tj. 27. prosince 2012, ped osobn volii nebo osob, kter se proke plnou moc s ovenm podpisem volie dajcho o vydn voliskho prkazu, anebo jej volii zale.

Podrobnj info na strnkch Velvyslanectv (viz souvisejc odkaz)

Radka[ pidat koment ] ( 2395 zobrazen )   |  souvisejc odkaz
Kva, drink, divadlo, koncert, p tra ... v Bruselu ? 
Najde se nkdo, KDO by ml chu a zjem zajt na kvu, na drink, do divadla, na koncert, p tru....jsem v Bruselu dva msce a zatm postrdm ptele. Doufm, e se to brzo zmn...

dky za odpov na mail annamariera@gmail.com

Marie


[ komente: 2 ] ( 993 zobrazen )
Zumba, EU aerobic, EU step? 
Poradte prosm, kam v Bruselu na zumbu, pop. zda se tu nkde cvi EU aerobic i EU step ...? :) Dkuji!

Katka

[ komente: 5 ] ( 1424 zobrazen )
Pediatr v Etterbeeku ? 
Muzete nekdo doporucit pediatra ci praktickeho lekare ochotneho osetrovat novorozence/kojence v Etterbeeku (FR/EN mluviciho)?

Veronika

[ komente: 2 ] ( 2463 zobrazen )
Nejteplej belgick 22. jen byl ..... VERA 
Jen tak pro lep nladu: pokud vm bylo vera na konec jna a moc horko, vzte, e 22. jen 2012 byl nejteplejm 22. jnem v belgick historii od potk men v roce 1833.

Tak si zapamatujte, jak jste tento historick den proili, a mete podat svdectv ptm generacm a kochat se jm, a zane zase pret :)

Prima podzim,

Radka

[ pidat koment ] ( 1254 zobrazen )   |  souvisejc odkaz

<< <Zpt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Dal> >>